Stage- en afstudeeropdrachten

Praktijkervaring is voor veel studenten een waardevol onderdeel van hun studie. Ook voor Dairy Campus is onderwijs en praktijkleren van groot belang. We willen studenten en bedrijfsleven actief betrekken bij innovatieve activiteiten en een kweekvijver zijn voor jong talent. Studenten kunnen hier stagelopen of hun afstudeer- of promotieonderzoek uitvoeren. We hebben regelmatig ruimte voor MBO, HBO en WO studenten.

Vacature stage en -afstudeeropdracht

Verlopen

JB22-1124-0864.jpg

Gezocht: Data & analytics stagiaires binnen project Next Level Animal Sciences*

* English below

Automatische monitoring van diergedrag op basis van nieuwe sensorsystemen

De introductie van digitalisatie en technologie in de agrarische sector biedt nieuwe mogelijkheden om dierenwelzijn en -gezondheid beter op te volgen. Op innovatiecentrum Dairy Campus in Leeuwarden worden regelmatig nieuwe sensorsystemen uitgetest. Deze systemen zorgen voor een automatische en continue manier van gegevens verzamelen. Vervolgens kunnen deze gegevens vertaald worden naar parameters die iets zeggen over bijvoorbeeld diergedrag. In een volgende stap kan dit gedrag gekoppeld worden aan welzijn of gezondheid.

Binnen het innovatieprogramma ‘Next Level Animal Sciences’ (NLAS), geleid door Wageningen Livestock Research, werden in 2021 verschillende stallen uitgerust met een systeem om de (indoor) positie van de koeien te bepalen. Naast deze positie-technologie zijn in dezelfde ruimtes ook camerabeelden beschikbaar.

Een van de grootste uitdagingen met deze nieuwe technologieën is de vertaling van ruwe gegevens naar dierparameters die nuttig zijn voor bijvoorbeeld veehouders of dierenartsen. Een van de redenen hiervoor is dat in een stalomgeving sensoren en metingen onderhevig zijn aan variatie die voortkomt uit de individualiteit van de dieren, de eigenschappen van de sensoren, en de stal-context. Bijvoorbeeld: momenteel moeten er regelmatig sensoren verwisseld worden waar nog een deel handmatige registratie nodig is. Anderzijds biedt het positie-systeem wel reeds de mogelijkheid om verschillende factoren van diergedrag te monitoren, welke vroeger enkel door visuele observatie (en daardoor enkel op specifieke momenten) konden worden waargenomen.

Onderzoeksvragen

In dit studentenproject wordt enerzijds een praktische bijdrage verwacht bij het verwisselen van sensoren en anderzijds ga je aan de slag met hoogfrequente gegevens om diergedrag op te volgen in de tijd. De mogelijke concrete onderzoeksvragen zijn legio, en kunnen bijvoorbeeld gaan over eet- en drinkgedrag, gebruik van ligboxen en koeborstel, hygiëne, gezondheid, sociale interacties, etc.
Affiniteit in dataverwerking is vereist.

Er wordt een stagevergoeding aangeboden.

Bij interesse kun je contact opnemen met ines.adriaens@wur.nl

Klik hier voor meer informatie over het NLAS project op Dairy Campus.

English version

Wanted: Data & analytics interns within project Next Level Animal Sciences

Automatic monitoring of animal behavior based on new sensor systems

The introduction of digitization and technology in the agricultural sector offers new opportunities to better monitor animal welfare and health. New sensor systems are regularly tested at the Dairy Campus innovation center in Leeuwarden. These systems ensure an automatic and continuous way of collecting data. This data can then be translated into parameters that say something about animal behaviour, for example. In a next step, this behavior can be linked to well-being or health.

Within the innovation program 'Next Level Animal Sciences' (NLAS), led by Wageningen Livestock Research, various barns will be equipped in 2021 with a system to determine the (indoor) position of the cows. In addition to this positioning technology, camera images are also available in the same rooms.

One of the biggest challenges with these new technologies is the translation of raw data into animal parameters that are useful for livestock farmers or veterinarians, for example. One of the reasons for this is that in a barn environment, sensors and measurements are subject to variation resulting from the individuality of the animals, the properties of the sensors, and the barn context. For example: at the moment sensors have to be exchanged regularly where manual registration is still required. On the other hand, the position system already offers the possibility to monitor various factors of animal behavior, which previously could only be observed by visual observation (and therefore only at specific moments).

Research

In this student project, on the one hand, a practical contribution is expected when changing sensors and, on the other hand, you get to work with high-frequency data to monitor animal behavior over time. The possible concrete research questions are legion, and can concern, for example, eating and drinking behaviour, use of cubicles and cow brushes, hygiene, health, social interactions, etc.
Affinity in data processing is required.

An internship allowance is offered.


If you are interested, please contact ines.adriaens@wur.nl

---------

Op Dairy Campus meedraaien of een onderzoek uitvoeren is voor alle studenten een prachtige een leerzame ervaring.  
Wil jij deze ervaring ook? Geef dan in een korte persoonlijke omschrijving je opleiding, doelstelling, belangstelling en plan aan en mail dit naar info@dairycampus.nl. Ook voor vragen kun je naar dit adres mailen. 

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan