Innovatiefonds

Dairy Campus biedt de mogelijkheid om innovatieve ideeën in te dienen bij het innovatiefonds. Dit fonds maakt onderdeel uit van het innovatieprogramma van Dairy Campus. Hier kunnen bedrijven en ondernemers een beroep doen op een financiële ondersteuning bij het uitvoeren van innovatieve projecten met specifieke thema’s rondom ketenverwaarding, duurzame veehouderij, innovatieve houderijsystemen en smart farming.

Vier keer per jaar kunnen private bedrijven innovatievoorstellen indienen bij het innovatiefonds. Alle ingediende innovatieve onderzoeksprojecten moeten raakvlakken hebben met actuele ontwikkelingen in de zuivelketen en uitgevoerd worden op Dairy Campus. Hierbij maken we gebruik van onze aanwezige data, kennis, ervaring en onze brede netwerk. Ingediende voorstellen worden beoordeeld door een externe evaluatiecommissie. Het innovatieprogramma wordt mede gefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord Nederland.

Meer weten? Lees hieronder de meest gestelde vragen.

Wat verstaat het fonds onder een innovatieproject?

Een innovatieprogramma is gericht op vernieuwing van een product, proces, of systeem. Het moet leiden tot duurzame economische toegevoegde waarde en benut kennis voor het oplossen van maatschappelijke knelpunten. Het innovatieprogramma moet een bijdrage leveren aan doorbraken binnen één van de vier gedefinieerde deelprogramma’s van het innovatieprogramma van Dairy Campus:

 • Ketenverwaarding
 • Duurzame veehouderij
 • Innovatieve houderijsystemen
 • Smart Farming
Projecten die hieraan niet voldoen kunnen wel uitgevoerd worden op Dairy Campus, maar vallen buiten ondersteuning vanuit dit innovatieprogramma.


Voor welk soort onderzoek is het innovatieproject bedoeld?

Het innovatieprogramma is bedoeld ter ondersteuning van innovatieprojecten. Hiervoor komen in aanmerking: industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Onder het laatste verstaan we ook het ontwikkelen en/of testen van nieuwe prototypes van producten, processen of systemen. Niet in aanmerking komt:
 • Het verrichten van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.
 • Het verrichten van praktijktesten van producten voor de marktintroductie.


Hoeveel budget is er beschikbaar?

Vanuit het innovatieprogramma is jaarlijks maximaal 1.000 kEuro beschikbaar voor ondersteuning van innovatieprojecten. Om u maximaal te faciliteren wordt dit budget verdeeld over vier indieningsrondes.

Hoeveel jaar loopt het innovatieproject?

Het programma loopt van 2014 tot en met eind 2025.

Wat is de maximale bijdrage voor een project?

 • De bijdrage is maximaal 50% van de kosten van Wageningen Livestock Research in het project.
 • De bijdrage op niet personele kosten (materiaal, werk door derden) bedraagt maximaal 1/3 van de totale bijdrage. 
 • De maximale bijdrage per project bedraagt 400 kEuro.
 • De overige kosten van Dairy Campus komt voor rekening van de projectpartners.

Kunnen er ook elders subsidies worden aangevraagd ter ondersteuning van een project?

Indien partners elders subsidie aanvragen voor het project mag de factuur van Dairy Campus aan de partners voor de bijdrage van Dairy Campus aan het project niet elders worden opgevoerd bij publieke subsidie vertrekkers.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • De aanvraag voor het innovatieprogramma moet worden ingediend door minimaal één private partij in samenwerking met Dairy Campus.
 • Het innovatieproject moet passen binnen één van de vier thema’s van het innovatieprogramma van Dairy Campus: Ketenverwaarding, Duurzame veehouderij, Innovatieve houderijsystemen en Smart Farming.
 • Het innovatieproject wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd op Dairy Campus.

Hoe kan ik een bijdrage op mijn innovatieproject aanvragen?

 • Voorafgaand aan de aanvraag neemt u contact op met Dairy Campus om in samenwerking met een specialist een aanvraag voor te bereiden.
 • Aanvragen kunnen vervolgens worden ingediend met behulp van ingevuld aanvraagformulier en getekende samenwerkingsovereenkomst.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

Aanvragen voor een innovatieproject kunnen continu worden ingediend.

Hoe worden de aanvragen beoordeeld?

Een onafhankelijke innovatiecommissie beoordeelt viermaal per jaar de ingediende aanvragen. Beoordeling vindt plaats op basis van de volgende criteria:
 • de bijdrage aan één van de vier hoofdthema’s van het innovatieprogramma;
 • het economisch perspectief van de voorgestelde innovatie;
 • de technische haalbaarheid van de voorgestelde innovatie;
 • de mate van innovativiteit van de gekozen oplossingsrichting;
 • de kwaliteit van het samenwerkingsverband;
 • de mate van duurzaamheid (people, planet, profit) van de gekozen oplossingsrichting;
 • de bijdrage van het voorstel aan de maatschappelijke waardering van de veehouderij.

De Innovatiecommissie geeft een beoordeling en een advies aan het bestuur van Dairy Campus, welke besluit over de toekenning van de aanvraag binnen het beschikbare budget. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk.


Hoe zit het met de vertrouwelijkheid van het project en de resultaten?

In alle gevallen wordt een samenvatting van de gehonoreerde projectaanvraag en een samenvatting van de resultaten openbaar gemaakt.

Wie is de eigenaar van de resultaten van een innovatieproject?

Elke partner is eigenaar van resultaten die ze zelf genereert. Indien partners gezamenlijk resultaten genereren zijn ze samen eigenaar.

Wie heeft het gebruiksrecht van de resultaten van het innovatieproject?

Indien partners resultaten exclusief commercieel willen toepassen worden nadere afspraken gemaakt met Dairy Campus over de voorwaarden.

Indien partners geen gebruik wensen te maken van deze optie mag Dairy Campus de resultaten waarvan ze mede eigenaar is publiceren.

Hoe kan ik meer informatie krijgen?

Wilt u ook aan de slag met vernieuwing op één van de vernoemde terreinen in samenwerking met Dairy Campus, neem dan contact op met het secretariaat van Dairy Campus:+31 (0)317 484000 of stuur een mail naar: innovatieprogramma@dairycampus.nl


Dairy Campus wordt mede gefinancierd door:

Ga direct naar SNN