Nieuws

Aan de slag met kruidenrijk grasland

Gepubliceerd op
26 maart 2019

Kruiden kunnen een positieve bijdrage leveren aan zowel het bedrijf als de biodiversiteit. In het project Koeien en Kruiden worden de komende jaren alle facetten rondom kruiden onderzocht. Op Dairy Campus is een proefveld aangelegd met verschillende bemestingsstrategieën en maaibeheer. De eerste voorbereidingen op het veld zijn getroffen voor het komende groeiseizoen.

webversie.jpg

Het proefveld op Dairy Campus bestaat in totaal uit vier verschillende behandelingen die verschillen in bemesting en maaibeheer. Eén van de behandelingen heeft een uitgestelde maaidatum, die extensief bemest is. In begin maart hebben medewerkers van Dairy Campus hier ruige mest opgebracht.

Tips en adviezen voor de teelt van kruiden

Naast het proefveld richt het project Koeien en Kruiden zich ook op het verspreiden van kennis. In de nieuwe nieuwsbrief, maart 2019 van Koeien en Kruiden staan verschillende tips en adviezen voor het beheren van kruidenrijkgras. Een van de aandachtspunten bij een succesvolle aanleg van kruidenrijk grasland is om goed te kijken of het doelperceel geschikt is. Zo is het bijvoorbeeld aan te bevelen om kruidenrijk grasland te realiseren op een perceel dat al wat schraler is en geen geschiedenis heeft van zware onkruiddruk. Dit kan een perceel zijn dat al enkele jaren in het pakket uitgestelde maaidatum zit en minder bemest is geweest of een perceel met een hoge grondwaterstand. Daarnaast is de pH van belang. Voor veel kruiden ligt de optimale pH waarde rond de 6 en een te lage pH heeft een negatief effect op de ontwikkeling van kruiden. Hierdoor is inzaai van grassen en kruiden lastig op veengrond door de van nature lage pH. Op kalkrijke kleigronden is de pH nooit een probleem, maar kan net als op veengronden het stikstofleverend vermogen (NLV) van de bodem te hoog zijn. De bodem is dan te rijk aan stikstof waardoor grassen snel de overhand nemen en klavers en kruiden zich minder goed ontwikkelen.

Meer informatie

Nog veel meer informatie is te lezen in de Nieuwsbrief van het project Koeien en Kruiden van Van Hall Larenstein.

Proef Koeien en Kruiden 2019

Doel van deze proef is het testen van het effect van graslandmengsel en beheer op opbrengst, voederwaarde, bodem en biodiversiteit (botanische samenstelling, insecten en wormen) in een twee-jarige proef. 

Mengsels: (zie bijlage 1)

  1. C: Controle (BG3)
  2. BPW: Biodiversiteit Primair Weidevogels (kuikenlandmengsel)
  3. Biodiversiteit functioneel en weidevogels (kuikenlandmengsel + engels raaigras + witte klaver, Cichorei, karwij en Leeuwentand)

Vier varianten:

  • B1. Uitgestelde maaidatum – bemesting extensief : alleen met ruige mest bemest in het vroege voorjaar (na 1 februari) in combinatie met uitgesteld maaibeheer.
  • B2. Uitgestelde maaidatum – bemesting laat : Uitgesteld maaibeheer, geen bemesting voor eerste snede om zo kruiden meer kans te geven en een te zware snede te voorkomen.
  • B3. Normale maaidatum – bemesting laat: 1ste snede in mei, geen bemesting eerste snede om kruiden extra kans te geven
  • B4. Gangbaar:  1ste snede in mei en gangbare bemesting

Alles in 4 herhalingen, maakt (3 mengsels x 4 beheer x 4 herhalingen )  48 plots.