Nieuws

Kruidenrijk grasland in de praktijk

Gepubliceerd op
31 juli 2019

Er is veel belangstelling voor het telen van kruidenrijk grasland vanuit melkveehouderij. Binnen het project ‘Koeien en Kruiden’ wordt onderzoek gedaan naar de voordelen voor de boer, de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering en biodiversiteit van kruidenrijk grasland. Een demoveld op Dairy Campus maakt hier onderdeel vanuit. Afgelopen periode zijn de eerste ervaringen over de inzaai en het beheer van kruidenrijk grasland gedeeld met de praktijk.

Ruim 60 veehouders hebben deelgenomen aan drie bijeenkomsten, die in het teken stonden van het aanleggen en beheer van kruidenrijke percelen. Een onderdeel van dit project is het proefveld op Dairy Campus. Hier zijn verschillende percelen met kruidenrijk grasland verschillende mengsels ingezaaid. Hier wordt verder geëxperimenteerd met verschillende beheer- en bemestingsstrategieën. Naast dit veld zijn er nog zeven demovelden aangelegd bij veehouders in Friesland. Op deze demonstratiebedrijven zijn in het najaar of voorjaar met verschillende zaaitechnieken kruidenrijke graslanden gerealiseerd.

Eerste ervaringen uit de praktijk

Tijdens de bijeenkomsten met verschillende veldbezoeken kwam naar voren dat kruidenrijke graslanden het best in het najaar opnieuw ingezaaid kunnen worden, nadat de grond opengemaakt is door te ploegen of te frezen. Bij het doorzaaien in bestaand grasland kunnen de kruiden de competitie met de al aanwezige grassen in de (veelal dichte) zode niet aan en is de kans groot dat de kruiden al in een vroeg stadium verdrongen worden.

Een belangrijke vraag  is nu hoe gaan de ingezaaide kruidenrijke graslanden zich de komende jaren ontwikkelen. Dit hangt grotendeels samen met het gehanteerde beheer. Kruiden verliezen de concurrentie met grassen onder hoge bemestingsgiften. Voorkom een zware maaisnede en pas bij beweiding de beweidingsfrequentie en -intensiteit aan.

Meer informatie

Nog meer weten over kruidenrijk grasland en het effect hiervan op diergezondheid of de aanleg van een kruidenrijk grasland? Lees dit en meer in de laatste Nieuwsbrief van het project Koeien en Kruiden, juli 2019 van Van Hall Larenstein.

Achtergrond proef Koeien en Kruiden 2019

Doel van deze proef op Dairy Campus is het testen van het effect van graslandmengsel en beheer op opbrengst, voederwaarde, bodem en biodiversiteit (botanische samenstelling, insecten en wormen) in een twee-jarige proef. 

Mengsels:

  1. C: Controle (BG3)
  2. BPW: Biodiversiteit Primair Weidevogels (kuikenlandmengsel)
  3. Biodiversiteit functioneel en weidevogels (kuikenlandmengsel + engels raaigras + witte klaver, Cichorei, karwij en Leeuwentand)

Vier varianten:

  • B1. Uitgestelde maaidatum – bemesting extensief : alleen met ruige mest bemest in het vroege voorjaar (na 1 februari) in combinatie met uitgesteld maaibeheer.
  • B2. Uitgestelde maaidatum – bemesting laat : Uitgesteld maaibeheer, geen bemesting voor eerste snede om zo kruiden meer kans te geven en een te zware snede te voorkomen.
  • B3. Normale maaidatum – bemesting laat: 1ste snede in mei, geen bemesting eerste snede om kruiden extra kans te geven
  • B4. Gangbaar:  1ste snede in mei en gangbare bemesting

Alles in 4 herhalingen, maakt (3 mengsels x 4 beheer x 4 herhalingen )  48 plots.